Update gaswinning


Op 12 december j.l. heeft staatssecretaris Vijlbrief ons laten weten dat hij de ingediende zienswijzen heeft behandeld en betrokken heeft bij het definitieve besluit. Uit de beantwoording van onze zienswijze is op te maken dat de staatssecretaris geen aanleiding ziet om het ontwerpbesluit betreffende het winningsplan voor de Gaswinning Middelie te wijzigen.

Het resultaat daarvan is dat hij besloten heeft in te stemmen met verlenging van de gaswinning t/m 2035 en de verhoging van de totale gasproductie van ca. 81%, zijnde ca 290 miljoen m3 per jaar. Dit was tot nu toe ca 160 miljoen m3 per jaar. Dit betekent dus een langere exploitatie en meer gaswinning per jaar.

In zijn schrijven heeft de staatssecretaris ook te kennen geven dat er t/m 25 januari a.s. een beroepsschrift ingediend kan worden bij de Raad van State, echter wel op “juridische gronden”; vrij vertaald: op basis van recht, regelgeving en rechtspraak. In dit kader is aan te geven dat de Mijnbouwwet beschrijft dat alle delfstoffen in de grond, zoals bv. gas, olie, steenkool, mineralen, aardwarmte etc. eigendom zijn van de Staat der Nederlanden. Als kaveleigenaar heeft u dus géén zeggenschap over de winning van delfstoffen welke in uw kavel aanwezig zijn. De Staat de Nederlanden, zeg maar het Ministerie, heeft wel een zorgplicht in het winningsgebied, wat hij kenbaar heeft gemaakt in de beantwoording van de zienswijzen. De Staatssecretaris acht de zorgplicht van het Ministerie en de NAM afdoende, zie ook “www.mijnbouwvergunningen.nl/Middelie“. Uit de beantwoording is ook op te maken dat de Staatssecretaris in zijn besluit voorbijgaat aan het individu en zijn veilige woning en woonomgeving, in en grenzend aan het gasveld Middelie. Er hebben immers in 1998 en 2018 aardbevingen in het gasveld plaatsgevonden. De staatssecretaris ontkent niet dat er in de toekomst bodemtrillingen of aardbevingen in het gasveldgebied zullen voorkomen.

Hoe nu verder?

Wij zijn positief over dat de staatssecretaris ermee ingestemd heeft dat de NAM geen extra gaswinningsputten gaat maken in het gasveld Middelie. Daarnaast heeft de staatssecretaris in zijn besluit wel een aantal aanvullende voorschriften aan de NAM gesteld; deze zijn hierna kort beschreven:

  • Artikel 1 beschrijft de verlenging van de winningstermijn en de gaswinningscapaciteit,
  • Artikel 2 beschrijft het aanbieden van zgn. meetregisters aan de belanghebbende wettelijke adviseurs, waaronder onze gemeente Edam-Volendam,
  • Artikel 3 beschrijft de termijn waarin het CO2-concentraat dat vrij komt bij de productie van het gasveld, gereduceerd kan worden, rekening houdend met de huidige beste technieken,
  • Artikel 4 beschrijft de termijn waarin een plan van aanpak gereed moet zijn m.b.t. opname van de bouwkundige staat van representatieve bouwwerken in de gebieden UNESCO, De Beemster Polder en De Stelling van Amsterdam,
  • Artikel 5 beschrijft het plan van aanpak m.b.t. het monitoren van het bestaande netwerk van trilmeters en versnellingsmeters met een mogelijk bijplaatsing daarvan,
  • Artikel 6 beschrijft de termijn waarin het seismische risicobeheersplan kleine gasvelden uitgebreid wordt met het gasveld Westbeemster. Zie ook “Instemmingsbesluit winningsplan Middelie”, datum 12 december 2023, onderwerpbesluit, blz 29 en 30.

Zoals beschreven gaf onze zienswijze, als burgers van Nederland, geen aanleiding om het ontwerpbesluit gaswinning Middelie daarop aan te passen. Dit geldt overigens ook voor het merendeel van de zienswijzen van wettelijke adviseurs zoals Provincie NH, belanghebbende gemeenten waaronder onze gemeente Edam-Volendam, Hoogheemraadschap NK etc. Met de verkregen informatie van het Ministerie zien wij vooralsnog geen zinvolle mogelijkheid om op juridische gronden het besluit bij de Raad van State aan te vechten of te beïnvloeden. Als er een beroepsschrift opgemaakt zou moeten worden dan zou dat door één of meerdere wettelijke adviseurs, ondersteund door een advocaat, dienen te zijn.

Iedereen heeft ook recent in de media kunnen vernemen dat de gemeente Edam-Volendam zich positief heeft uitgelaten over het besluit van de Staatssecretaris: “Er komen geen extra (gasproductie)putten en een goed meetnetwerk is van groot belang. Dit zorgt voor rust bij de inwoners”. Wij als dorpsraad delen deze mening echter niet, immers de gasproductie gaat ca 81% omhoog, het is nog niet bekend of er voldoende trilmeters en versnellingsmeters in het gaswinningsgebied aanwezig zijn, opname van de bouwkundige staat van representatieve bouwwerken in het gebied Zeevang is niet beschreven.

Wij zullen dan ook binnen het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg deze uiting van de gemeente nader bespreken met de inzet dat de gemeente op zijn minst controleert en openheid van zaken geeft over de inhoudelijke vorderingen van de aanvullende voorschriften aan de NAM. We houden u op de hoogte over de relevante ontwikkelingen hiervan.