Jaarvergadering Dorpsraad 2020 gaat vanwege corona niet door


Elk jaar houdt de Dorpsraad van Hobrede een jaarvergadering. Het doel van de jaarvergadering is tweeledig: enerzijds meldt de Dorpsraad wat zij afgelopen jaar gedaan hebben, anderzijds wordt opgehaald wat leeft onder de dorpsbewoners en waar de Dorpsraad iets in kan betekenen.

Door de sluiting van de horeca kunnen we nu geen jaarvergadering houden. Daarom via deze website een terug- en vooruitblik.

Terugblik

Het afgelopen jaar domineerde corona ook de activiteiten van de Dorpsraad. Hieronder een overzicht van waar sinds de vorige jaarvergadering in november 2019 aan gewerkt is.

 • Aanpassing speeltuin: dit staat al jaren op onze actielijst. Met de gemeente en inwoners zijn we in het najaar 2020 bezig om te bepalen hoe de speeltuin er uit gaat zien. Er zit schot in, maar er is nog geen zicht op HOE de speeltuin eruit gaat zien en wanneer deze wordt opgeleverd. Door de tweede golf van corona is de voortgang hierin stilgevallen.
 • Kanosteiger: aan de Oud-Raeffeldamweg is een soort vissteiger gecreëerd i.p.v. een kanosteiger hetgeen gevraagd was. Het overleg met instanties loopt nog.
 • Fietspad naar Kwadijk: het HHNK heeft nieuwe borden geplaatst. Maar dit is niet voldoende want wij signaleren nog steeds auto’s op het (voor auto’s doodlopende) fietspad. De Dorpsraad heeft deze onveilige verkeerssituatie aan het HHNK kenbaar gemaakt, echte HHNK kent aan deze situatie geen urgentie toe. De Dorpsraad blijft hierop ageren.
 • Bermen fietspad naar Kwadijk: de bermen aan beide zijden van het fietspad werden jarenlang op ecologische wijze onderhouden, waardoor hier mooie natuurlijke oevers zijn gevormd. Het HHNK heeft besloten om de sloten op een niet ecologische wijze uit te diepen, waarbij de bagger over de beplanting is gestort. Ondanks diverse klachten en scherpe e-mails vanuit de Dorpsraad, is HHNK niet voornemens om op een andere wijze de sloten uit te baggeren, dan dat zij nu ten uitvoer hebben gebracht. Hierbij is het jaren gekoesterde ecologische oever-/ bermbeheer beëindigd.
 • Bloembakken op het openbaar gebied: De bloembakken welke als snelheidsbegrenzers op de weg fungeren, zijn weer voorzien beplanting (viooltjes). Met deze door de gemeente beschikbaar gestelde seizoensgebonden herplanting zijn wij als dorpsgenoten erg blij mee. Deze beplanting heeft zeker meerwaarde in het straatbeeld van Hobrede.
 • Oranje bloemetjes. Wij hebben de gemeente voor Koningsdag en 5 mei gevraagd om oranje plantjes, om het dorp wat op te leuken. Daar heeft de gemeente aan meegewerkt. Vrijwilligers hebben plantenbakjes aan de lantaarnpalen gehangen.
 • Algemeen Integraal Veiligheidsplan (AIV): uit het AIV kwam naar voren dat wij verkeersveiligheid als grootste probleem in Hobrede zien. Dit is door de gemeente overgenomen. In juni j.l. zijn we in gesprek gegaan met een medewerker van de gemeente, onder ander over de herasfaltering en mogelijk herinrichting van het straatprofiel. De dorpskernen van Zeevang staan hiervoor hoog op de lijst en heeft onze contactpersoon “Hobrede” in de prioriteitenlijst naar voren geschoven. Ook hier is corona de spelbreker om verder met elkaar in overleg te gaan.
 • Inboergering: in het voorjaar zijn een groep inwoners op bezoek geweest bij de boerderij van de familie Steenman. Weer een leuke en leerzame bijeenkomst. Andere bijeenkomsten die we in dit kader hebben willen houden, zijn vanwege corona niet doorgegaan.
  De mededelingenkast nabij de speeltuin bevat nu algemene informatie over Hobrede, de omgeving en geschiedenis. We zien veel fietsers hiernaar kijken als ze bij de picknickbank een stop maken.
 • Omgevingswet 2021: dit is nieuwe wetgeving die veel vraagt aan participatie van inwoners. Maar ook dit is door corona stil gevallen. De Omgevingswet is inmiddels een jaar uitgesteld.
 • Ondergrondse afvalcontainers: we hebben sterk geageerd op een (in onze visie) slecht onderbouwd plan van de gemeente om in Hobrede één ondergrondse gemengde huisafvalcontainer te plaatsen. Onder andere door onze inbreng heeft de gemeente toegezegd hun visie te gaan heroverwegen.
 • Overleg met gemeente en andere dorpsraden: ook dit is door corona stil gevallen. Inmiddels is er weer één bijeenkomst geweest, maar door het oplaaien van corona blijft het daar wellicht bij. We werken mee aan een werkgroep over participatie.
 • Samenstelling Dorpsraad: Eelco Bruinsma, Gery Jongejans en Peter Bierdrager hebben de Dorpsraad verlaten. Nick Ruiter en Gea de Schipper zijn toegetreden. De Dorpsraad bestaat nu uit: Ed Wilms (voorzitter), Hans Visser (secretaris), Gea de Schipper (penningmeester), Martijn Balster, Joop van Bruggen, Frank Wennekers en Nick Ruiter. Normaal nemen we op de jaarvergadering afscheid van degene die de Dorpsraad verlaten hebben. Helaas is dat nu niet mogelijk, daarom alsnog in dit verslag onze dank voor jullie inbreng en samenwerking.

Vooruitblik

In 2021 zitten we ongetwijfeld nog met corona. Hierdoor stagneert veel, maar daar waar mogelijk blijven wij ons inspannen om onze leefbaarheid op peil te houden en waar mogelijk te vergroten. Uiteraard staat ieders gezondheid voorop. Dat beperkt mogelijkheden om samen met de gemeente op te trekken.

Bovenstaande punten zijn items die daarbij zullen terugkeren. In deze onzekere tijd willen we daarom geen grote ambities uit spreken voor onze activiteiten voor volgend jaar. Het is een hele tour om de lopende zaken opgelost te krijgen.

Verslagen

Alle verslagen van onze vergaderingen staan hier op de website.

Reageren

Als er vragen of suggesties zijn dan horen we die graag. Het lukt niet om een bijeenkomst te houden maar via het contactformulier kan iedereen een reactie of suggestie geven.